DE PRAKTIJK

Aanmelding

  • Als regel wordt u door de huisarts of door collegae specialisten verwezen. U ontvangt voor het eerste gesprek een formulier waarop belangrijke gegevens moeten worden vermeld. Deze vragen hebben niet alleen op u en uw problematiek betrekking, maar zijn tevens bestemd voor de administratieve gegevensverwerking van uw ziektekostenverzekering.

Intake/het begin
Er vinden één of meer (intake)gesprekken plaats om de aard, de mogelijke oorzaken en de achtergronden van uw klachten te onderzoeken en te analyseren, zodat een diagnose (wat is er aan de hand) kan worden gesteld. Het onderzoek omvat een aantal vragen over uw huidige situatie en over uw verleden. Immers, psychische problemen ontstaan meestal uit een combinatie van verschillende aanleidingen. Zowel de uitkomsten van het onderzoek als de analyse en het behandeladvies worden aan het einde van de intakefase op heldere wijze met u besproken. Uit dit advies kan voortkomen dat ik uw behandeling (met uw instemming) zal voortzetten. Ook is het mogelijk dat u wordt geadviseerd hulp te zoeken bij een specialistische instelling met voor u specifiek geschikte behandelmogelijkheden. Of u verder doorverwijzen naar een collega met op uw situatie meer van toepassing zijnde expertise. Verder is het mogelijk dat u met een behandeladvies wordt terugverwezen naar uw huisarts, die het geadviseerde beleid verder met u voortzet.

Behandeling
Aan het begin van de behandeling maak ik samen met u een behandelplan. Hierin wordt opgenomen: de behandelvorm, de frequentie (hoe vaak) en de duur van de afspraken, het doel van de behandeling, het evaluatiemoment en de eventuele medicatie. Beëindiging van de behandeling vindt altijd plaats in onderling overleg.

Privacy
Als psychiater ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is en onder de geheimhoudingsplicht valt.


Een aantal gegevens gaat echter naar uw huisarts en uw ziektekostenverzekering:

  • Het is gebruikelijk dat ik, na uw instemming, een brief naar uw huisarts stuur, zodat zij/hij op de hoogte is van de behandeling.
  • Uw verzekering verzoekt om uw administratieve gegevens, de diagnose en de behandelindicatie. Zonder deze gegevens vindt er namelijk geen vergoeding plaats.

Vooraf wordt uw toestemming (schriftelijk te bevestigen) gevraagd voor elke berichtgeving. Van uw behandeling worden door mij aantekeningen bijgehouden in een dossier op uw naam. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk. Wel hebt u recht op inzage in uw eigen dossier.

PSYCHIATER
PSYCHOTHERAPEUT
SEKSUOLOOG